ആമുഖം

ആമുഖം

“If you are a dreamer, come in

If you are a dreamer, a wisher, a liar

A Hope-er, a Pray-er, a Magic Bean buyer

If you’re a pretender, come sit by my fire

For we have some flax-golden tales to spin in

Come in!

Come in!

– Shel Silverstein

Everybody needs a place to unmask, to stop pretending and start living. This is my place, the place where I let out the true me, everything of me and everything for me. This is all that I am.

Hi Everyone, I am Annu. An engineer by profession, a writer at heart. Passionate about art, culture and food and someone who ardently hope that the world would one day realize the answer for everything lies in ‘Art’.

Note : If somebody out there is enjoying what I write, I would like to tell them I am grateful and I hope one day I could be a writer who could spread love and heal people through my words.

ചിന്തയിൽ പറ്റിയിരുന്ന് സ്വൈര്യം തരാത്ത ചിലത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിന്തകൾ. ചിതറിയ ചിന്തകൾ!!!