ആമുഖം

“If you are a dreamer, come in

If you are a dreamer, a wisher, a liar

A Hope-er, a Pray-er, a Magic Bean buyer

If you’re a pretender, come sit by my fire

For we have some flax-golden tales to spin in

Come in!

Come in!

– Shel Silverstein

Hi Everyone, I am Annu. An engineer by profession, a writer at heart. Pretends to be a voracious reader. May or may not love talking depending upon mood. Can be a pure introvert or extrovert. Can believe in everything not exactly believable. Loves writing. Love arts of all sorts and above all, interested in being interesting. If somebody out there is enjoying what I write, I would like to tell them I am grateful and I hope one day I could be a writer who could spread love and heal people through my words.

ചിന്തയിൽ പറ്റിയിരുന്ന് സ്വൈര്യം തരാത്ത ചിലത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിന്തകൾ. ചിതറിയ ചിന്തകൾ!!!